emanuelcluj@gmail.com +40 264 433 582
emanuelcluj@gmail.com +40 264 433 582

Plan managerial

Anul școlar 2021-2022

OBIECTIVE GENERALE:

1. Realizarea unui proces de proiectare a activităţilor manageriale şi educaţionale la toate nivelurile particularizând obiectivele strategice ale şcolii, în vederea creşterii calităţii procesului instructiv-educativ şi a implementării valorilor specifice educaţiei creştine.

2. Implementarea prevederilor metodologice referitoare la recrutarea resurselor umane, în condiţiile descentralizării sistemului de învăţământ şi crearea unui sistem de selecţie, angajare, mentorat şi formare continuă a personalului didactic, personalului didactic auxiliar şi nedidactic.

3. Implementarea strategiilor, a mecanismelor şi a procedurilor specifice managementului strategic și operaţional, care să producă creşterea capacităţii instituţionale şi a funcţionalităţii structurilor manageriale ale şcolii.

4. Modernizarea bazei materiale, a dotărilor tehnice şi ambientale şi a infrastructurii şcolare pentru asigurarea unor condiții bune de desfăşurare a activităţii instructiv-educative, inclusiv în sistem de învățare hibrid sau on-line.

5. Elaborarea unor programe de formare a elevilor, care să consolideze competenţele academice şi caracterul acestora în direcţia materializării viziunii specifice a educaţiei creştine în cadrul Liceului Teologic Baptist „Emanuel”.

6. Formarea continuă a cadrelor didactice în scopul creşterii calităţii profesionale care să se manifeste prin utilizarea unor strategii didactice centrate pe învățare elev în actul educațional.

7. Proiectarea şi formularea unei oferte educaţionale diverse şi implementarea unui curriculum adaptat nevoilor beneficiarilor educaţiei, mai ales la nivelul ofertei C.D.Ş. şi a programelor de formare extracurriculare şi extra-şcolare.

8. Pregătirea și realizarea înscrierii în învăţământul primar, gimnazial și a admiterii în cadrul învăţământului liceal, precum organizarea în condiții foarte bune a examenului de Evaluare Națională, a examenului naţional de Bacalaureat.

9. Creșterea calității procesului de predare-învățare în vederea creșterii performanțelor școlare obținute de elevii școlii în cadrul examenului de Evaluare Națională, a examenului naţional de Bacalaureat.

10. Optimizarea accesului la resursele educaţionale inclusiv în sistem de învățare hibrid sau on-line şi asigurarea accesului la informaţiile cu privire la programele de studii ale persoanelor şi instituţiilor interesate.

11. Crearea unui program de comunicare eficient (inclusiv on-line) cu familiile elevilor, cu reprezentanţii bisericilor creştine evanghelice, cu structurile ierarhice, cu instituţii şi autorităţi descentralizate şi cu comunitatea locală.

12. Construirea unui proiect de buget adaptat nevoilor şi proiectelor de dezvoltare ale şcolii şi gestionarea eficientă a resurselor financiare alocate de la buget, precum şi atragerea unor resurse extrabugetare.

13. Formarea continuă a personalului didactic, precum şi evaluarea calităţii profesionale şi stimularea creşterii calităţii competenţelor ştiinţifice, psihopedagogice şi metodice prin aplicarea unor proceduri de evaluare anuală, multicriteriale, inclusiv cu referire la sistemul de învățare hibrid sau on-line.

14. Crearea unui nou sistem de proceduri obiective şi transparente de evaluare a cadrelor didactice şi de monitorizare a activității pentru creşterea calităţii şi optimizarea procesului de evaluare a activităţilor didactice.

15. Constituirea şi actualizarea bazei de date a şcolii, precum şi funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii.